Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Вступ

Політологія - Брегеда А. Ю.

Політологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 108 с.

Характерною ознакою сьогодення є політизація всіх сторін життя на-шого суспільства. Докорінні зміни у соціально-політичному розвитку

України зумовлені радикальною економічною реформою, демократизацією, формуванням громадянського суспільства і правової держави. Ці процеси надзвичайно актуалізують соціальну потребу в політичних знаннях, підносячи їх на рівень національних інтересів. За цих умов постають якісно нові вимоги до ролі й місця у суспільстві політичної науки, до поширення політичних знань серед широких верств населення.

З метою оволодіння системою наукових знань про політичне життя та суспільно-політичні процеси у структуру гуманітарної освіти введено вик-ладання нової навчальної дисципліни — політології, найважливішою функцією якої є формування політичної культури суспільства.

Якісно нові завдання нашого суспільно-політичного розвитку вимага-ють відмовитися від упередженого у недалекому минулому ставлення до політології як науки. В умовах адміністративно-командної системи інтелектуальний потенціал науки про політику ігнорувався. Це породжува-ло відчуженість широких народних мас від участі у політичному житті, об-межуючи їхню політичну свідомість та прирікаючи на політичну па-сивність. Ось чому формування суспільства на демократичних засадах неможливе без оновлення політичної свідомості, без оволодіння системою знань про політику.

В теперішніх умовах становлення громадянського суспільства та пра-вової держави, особливо після прийняття Конституції України, надзвичай-но важливого значення набуває формування у громадян, насамперед у мо-лоді, високої політичної культури.

Стан глибокої і всебічної кризи, яку переживає нині Україна, не тільки актуалізує проблему поширення політологічних знань, а й потребує своєчасного розгортання в країні дійової та розгалуженої системи політичної освіти. Сенс її запровадження — в необхідності розвивати в мо-лоді політичний розум, вивченні й застосуванні в практичній діяльності політичних знань, в умінні цивілізовано боротися за демократію, а відтак — і власну долю, захищатися від бюрократичного свавілля, дотримуватися моральних, правових, конституційних, політичних норм і правил людського життя.

Вивчення політології надасть можливість майбутнім фахівцям у галузі економіки оволодіти політичними знаннями. Ці знання мають велике зна-чення для соціально-політичної зрілості молоді, оскільки допоможуть об’єктивно розібратися у системі політичних відносин у сучасному світі, обрати громадянську зрілу позицію відносно радикальних змін у нашому суспільстві.

Політологія необхідна і для професійного становлення у галузі еко-номіки, адже політика й політичні відносини є складовою системи еко-номічних відносин, істотно на них впливають. Орієнтуватись у факторах цього впливу означає ефективно сприяти вирішенню економічних проблем на кожному робочому місці.

ЗМІСТ 
 
© Chitalka.net.ua