Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Цивільна оборона (А.І. Губський)
   

Організація дослідження і оцінка інженерного захисту робітників і службовців


   Основою для проведення заходів по підвищенню стійкості роботи промислових підприємств В надзвичайних ситуаціях є вимоги норм інжеиерно-технічннх заходів цивільної оборони.
    З метою підвищення стійкості роботи підприємств в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу проводяться дослідження по оцінці стійкості. Внаслідок досліджень повинні бути вивчені наступні питання:
    - захист виробничого персоналу,
    - захист засобів виробництва,
    - стійкість виробничої діяльності при стихійному лихові, аваріях, катастрофах, а також при застосуванні противником сучасної зброї,
    - готовність до відновлення порушеного виробництва.
    Головна мета дослідження в тому, щоб на основі вивчення всіх умов, які визначають виробничу діяльність підприємства в надзвичайних ситуаціях, виробити заходи, які сприяли б підвищенню стійкості його роботи.
    Оцінка стійкості підприємства має на меті:
    - визначення стійкості його роботи до уражаючих дій сучасної зброї, стихійного лиха, аварій, катастроф,
    - визначення можливості виникнення вторинних уражаючих факторів і оцінка характеру ураження від цих факторів,
    - аналіз надійності систем управління, постачання і промислових
    зв'язків.
    Дослідження стійкості роботи промислового підприємства (об'єкту)
    Дослідження стійкості роботи об'єкту в надзвичайних ситуаціях здійснюється штабом цивільної оборони підприємства і розрахунково-дослідними групами, які створюються з інженерно-технічного персоналу підприємства. ДІЙ роботи в цих групах можуть залучатись працівники науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій.
    На промисловому підприємстві можна утворювати такі розрахунково-дослідні групи:
    - головного технолога,
    - го ло в но го м еха н і ка,
    - головного енергетика,
    - відділу капітаїьного будівництва,
    - заступника директора з постачання і збуту і інші.
    Кожна група проводить дослідження підвідомчого їй господарства (елементів об'єкту), оцінює їх стійкість і планує іиженерно-технічні заходи в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу.
    Для загального керівництва і координації роботи розрахунково-дослідних груп утворюється група керівництва на чолі з головним інженером.
    Робота по дослідженню стійкості планується за трьома етапами:
    підготовчий - 10-15 днів;
    період досліджень - 1-2 місяці;
    заключний - 7-Ю днів.
    За висновками досліджень і пропозиціями керівництво цивільної оборони підприємства складає звіт з висновками, рекомендаціями і планами заходів по підвищенню стійкості роботи в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, пересилає в штаб цивільної оборони для узгодження і затвердження.
    Оцінка стійкості до дії ударної хвилі вибуху
    Для визначення стійкості будівель, споруд, обладнання, комунікацій до дії ударної хвилі вибуху в групах спеціалістів (начальника капітального будівництва, головного механіка, головного технолога і головного енергетика та інших) вивчається опір будівель, споруд, обладнання, комунікацій до дії ударної хвилі при вибусі. В якості показника оцінки стійкості промислового підприємства до дії ударної хвилі береться величина надлишкового тиску.
    Приймаючи різні величини надлишкового тиску у фронті ударної хвилі (наприклад, 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 кгс/см2) за таблицями цивільної оборони або розрахунками визначають стійкість будівель, споруд, технологічного і іншого обладнання та ступінь їх зруйнувань.
    Дані досліджень заносять у відомості, аналізують характеристику стійкості і визначають стійкість окремих елементів підприємства. Це дозволяє визначити заходи по підвищенню стійкості як окремих елементів, так і підприємства в цілому. Стійкість підприємства визначається за найбільш вразливими, найбільш слабкими елементами.
    При оцінці стійкості технологічного обладнання слід враховувати, що воно найчастіше виходить з ладу не від безпосередньої дії ударної хвилі, а від вторинних уражаючих факторів - обвалення конструкцій будівель і зруйнування комунально-енергетичнпх мереж.
    Оцінка інженерного захисту робітників і службовців
    Забезпечення надійного захисту робітників і службовців об'єкту в надзвичайних ситуаціях - один із основних шляхів підвищення стійкості роботи. В комплексі заходів по реалізації цього шляху важливе місце займають заходи по інженерному захисту робітників і службовців.
    Інженерний захист робітників і службовців - це захист з використанням інженерних споруд: сховищ, ПРУ, простіших укрить. Він досягається шляхом завчасного проведення інженерних заходів по будівництву і обладнанню захисних споруд з врахуванням умов розташування об'єкту і вимог будівельних норм і правил.
    Успішне виконання завдань інженерного захисту можливе при дотриманні таких умов:
    - загальна місткість захисних споруд дозволяє сховати найбільшу працюючу зміну,
    - захисні властивості споруд відповідають потребам (забезпечують захист людей від надлишкового тиску ударної хвилі і радіоактивного випромінювання, які очікуються),
    - фільтровентиляційне обладнання захисних споруд забезпечує життєдіяльність людей протягом встановленого терміну безперервного перебування їх в захисних спорудах,
    - розміщення захисних споруд відносно місць роботи.
    З перерахованого випливає, що оцінка інженерного захисту робітників і службовців підприємства полягає у визначенні показників, які характеризують можливість інженерних споруд забезпечити ці умови.
    Па основі висновків оцінки інженерного захисту робітників і службовців підприємства визначають заходи по підвищенню надійності захисту, а відповідно, і по підвищенню стійкості роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях.
    Вихідні дані
    Для проведення оцінки інженерного захисту необхідно вивчити всі захисні споруди промислового підприємства, їх характеристики, розташування і зібрати наступні дані:
    відстань до місця можливого ядерного вибуху - L, км;
    потужність ядерного вибуху, КТ.;
    дані про середній вітер: ,
    - швидкість середнього вітру, який переважає в районі розташування підприємства, км/год.
    - напрямок середнього вітру.
    загальна кількість робітників і службовців в найбільшій зміні, розподіл робітників і службовців по ділянках робіт і їх відстань від захисних споруд.
    Характеристика захисних споруд:
    - розташування їх на території підприємства;
    - типи захисних споруд (сховища ПРУ);
    - надлишковий тиск, який витримують конструкції захисних споруд, ДРф;
    - К радіації захисними спорудами або матеріал і товщину кожного захисного шару перекрить;
    - основні і допоміжні приміщення і їх розміри (площа, висота);
    - тип і склад елементів иовітропостачання;
    Кліматичні умови району розташування промислового підприємства: кліматична зона (І, II, III, IV) або середня літня температура повітря.
    Об'єм резервних місткостей систем водопостачання і каналізації і елементи санітарно-гехнічних пристроїв;
    Послідовність оцінки інженерного захисту робітників і службовців промислового підприємства (об'єкту):
   
   Оцінка захисних споруд по захисних властивостях
    Оцінка захисних споруд по місткості
    Місткість захисних споруд визначається згідно з нормами. .За кількістю місць оцінюють можливість укриття найбільшої зміни.
    Послідовність виконання завдання:
    вимірюється площа основних і допоміжних приміщень (м2) і перевіряється їх відповідність нормам будівництва. Вимірюється площа приміщень для укриття людей і розраховується кількість місць з врахуванням норм на одну людину - SJH),5M2 при установці двоярусних нар.
    Оцінка системи життєзабезпечення захисних споруд
    Для забезпечення жіптєдіяльності людей захисні споруди обладнуються системами повітропостачапня, водопостачання, санітарно-технічними, електропостачання і зв'язку.
    Оцінка системи повітропостачання
    Розрахунок системи повітропостачання починається з розрахунку для режиму II (фільтровентиляції), який є основним режимом.
    В режимі II норма очищеного повітря на одну людину, яка знаходиться в сховищі - 2 м'/год. Для працівників сховища - 5 м'/год.
    В першу чергу необхідно визначити, скільки потрібно фільтровентиляційних комплектів на кожне сховище. Найбільш розповсюджений -це ФВК-1 (2), який в режимі II очищає 300 м3/год повітря. Відомо, що на людину норма в цьому режимі 2 мУгод, один комплектФВК-1 забезпечить повітрям 150 чоловік.
    Якщо сховище розраховане, наприклад, на 900 чоловік, то в ньому необхідно встановити 6 комплектів ФВК-1 (2).
    Встановлені норми для санвузлів такі:
    один унітаз і один пісуар на 150 чоловіків, один унітаз - на 75 жінок. Умивальник - один на 200 людей, які знаходяться в сховищі. В приміщенні санвузла повинен бути аварійний резервуар для збору стоків із розрахунку 2л стічних вод в добу на одну людину.
    Якщо нормально функціонує зовнішня водопровідна і каналізаційна системи, то вони використовуються у захисних спорудах.
    Оцінка захисних споруд по своєчасному заповненню
    При визначенні часу укриття людей в сховищах вираховують відстань від місця роботи до сховища (ПРУ). Для сховищ радіус збору залежить від часу початку радіоактивного зараження:
    Для визначення необхідного часу, потрібного, щоб дійти до сховища, враховується, що 100 м людина проходить за 2 хв.ІЦоб зайти в сховище і зайняти в ньому місце, потрібно ще 2 хв.
    Визначається коефіцієнт своєчасного укриття людей:
    К -N /N,
    де N - кількість людей, які своєчасно прибули до сховища;
    N - чисельність найбільшої зміни.
    Електропостачання сховищ здійснюється від електромережі підприємства і захищених дизельних електростанцій
    В кожному сховищі повинен бути телефон для зв'язку з пунктом управління ЦО підприємства і гучномовець, включений в міську радіотрансляційну мережу.
    Після проведення оцінки інженерного захисту робляться висновки і пропозиції, а також намічаються роботи по усуненню недоліків.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua