Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Економіка підприємств (Лекції)
   

Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств


   Порядок, концеп­ція та варіанти реструктуризації
    Проведення заходів із реструктуризації для кож­ного суб'єкта господарювання потребує індивідуальних способів розв'язання завдань щодо виходу з кризового стану.
    Реструктуризація підприємств (організацій) здійснюється після занесення їх до Реєстру неплатоспроможних підприємств та орга­нізацій і проведення поглибленого аналізу фінансово-господарсь­кої діяльності спеціалістами, які роблять висновки щодо способів оздоровлення та пропонують концепцію господарської діяльності підприємства.
    Порядок реконструктеризації підприємства:
    Попередній аналіз стану підприємства
    Включення до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій
    Поглиблений аналіз техніко-економічногр та фінансового стану підприємства
    Обгрунтування концепції реструктуризації
    Розробка плану реструктуризації, розробка бізнес-планів нових реорганізованих підприємств
    Запровадження організаційно-економічних, правових, техніч­них заходів з реструктуризації
    Визначення економічної ефектив­ності реструктуризації
    Оцінка результатів створення і функціонування нових організа­ційно-правових структур
   
    Концепцію розвитку підприємства розробляють залежно від умов його господарської діяльності за такими проблемами: орга­нізаційні, виробничі, інвестиційні, економічні, зовнішньоекономі­чної діяльності, управління персоналом, соціальні та екологічні.
    Розробка концепції має ґрунтуватися на чітко визначеній і сфор­мульованій меті реструктуризації підприємства і включати такі питання:
    • аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на господарсь­ку діяльність підприємства;
    • вибір варіанта (виду) реструктуризації підприємства;
    • обґрунтування стратегічного розвитку підприємства;
    • оцінка можливості подолання труднощів у період реструкту­ризації;
    • розробка бізнес-плану для реструктуризованого підприємства.
    Вибір варіанта або виду реструктуризації підприємства полягає у виборі саме того з кількох поданих варіантів, який повністю відпо­відатиме вимогам і пріоритетам розвитку підприємства, високій технологічності виробництва та конкурентоспроможності продукції.
    Основні варіанти проведення реструктуризації підприємств:
    1. Об¢єднання ( злиття) підприємств з утворенням нової юридичної особи
    2. Виділення окремих структурних підрозділів для дальшої діяльності
    3. Виділення окремих структурних підрозділів з утворенням нових юридичних осіб
    4. Створення державної холдингової компанії з дочірніми підприємствами
    5. Передача виділених структурних підрозділів у сферу управління іншого органу управління
    6. Перепрофілювання підприємства (організації)
   
    Отже, концепція розвитку підприємств дає відповідь на питан­ня про те, як саме буде проведено реструктуризацію: об'єднання, злиття, розподіл, виділення зі складу об'єднання, реорганізація тощо.
    Форми та методи реорганізації структурних підрозділів у складі підприємства визначаються на підставі аналізу умов їхнього функ­ціонування.
    Вибираючи форми та методи реорганізації, особливу увагу не­обхідно звертати на збереження підрозділів, які беруть участь у забезпеченні найважливіших державних потреб або соціально-економічних потреб регіону.
    Вибір варіанта реструктуризації здійснюється на підставі кри­терію оцінки реальних ринкових можливостей структурних під­розділів підприємства, а саме:
    а) ступінь освоєння нових ринків, що відображає, наскільки швидко підрозділ може змінити структуру збуту продукції та по­долати бар'єри вступу до нових ринків.
    Проте треба враховувати, що олігопольні ринки та ринки з ви­соким ступенем вкладення капіталу в продукцію освоюються дуже повільно;
    б) рівень специфічних виробничих знань і технологій, що характеризує рівень застосування специфічних науково-технічних знань у виробничій діяльності підрозділу, який має відмовитись від усього асортименту продукції, що виготовлялася раніше.
    Специфічні виробничі знання й технології включають науково-технічні знання яку так званому чистому вигляді (технології «ноу-хау», патенти), так і у вигляді специфічних систематизованих знань, набутих у процесі роботи на даному виробництві (загальний рівень технічної освіти робітників, інноваційні процеси). Що вищим є рівень знань, які можуть бути передані, то легше підрозділ освою­ватиме нові технології та види продукції.
    Проект плану реструктуризації має визначити:
    • економічне обґрунтування її проведення;
    • пропозиції щодо форм і методів реструктуризації;
    • способи розв'язання фінансових, соціальних та інших проблем, пов'язаних із реструктуризацією;
    • витрати на проведення реструктуризації та джерела їхнього фінансування;
    • конкретні заходи, спрямовані на реалізацію проекту.
    За проведення реструктуризації способом реорганізації держав­ного підприємства та перетворення його структурних підрозділів (одиниць) на самостійні суб'єкти господарювання необхідно по­передньо визначити умови функціонування підрозділу в складі підприємства, становище підприємства на ринку:
    • підрозділ (одиниця) є технологічно відособленим;
    • підрозділ (одиниця) є частиною цілісного майнового комплексу;
    • підрозділи (одиниці) підприємства самостійно виробляють товари;
    • підрозділи (одиниці) займаються діяльністю, яка є непрофіль­ною для даного підприємства;
    • підприємство займає монопольне становище на ринку.
   
    Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації
    Аналіз умов функціонування структурних під­розділів у складі підприємства дасть змогу ви­значити форми та методи його реорганізації. Рес­труктуризація підприємств забезпечується відпо­відними організаційно-економічними заходами, а саме: заміною керівництва підприємства; частковою або повною приватизацією; частковим закриттям; проведенням процедури бан­крутства; поділом великих підприємств на частини; відокремлен­ням від підприємств непрофільних структурних підрозділів; виді­ленням казенних підприємств або спецвиробництв; звільненням підприємств від об'єктів соцкультпобуту; продажем (або наданням в оренду) частини основних фондів підприємства; конверсією, ди­версифікацією; поліпшенням якості продукованих товарів (робіт, послуг); підвищенням ефективності маркетингу; зменшенням ви­трат на виробництво; запровадженням нових прогресивних форм і методів управління; скороченням чисельності зайнятих на під­приємстві із забезпеченням соціальних пільг у разі звільнення; тимчасовим припиненням капітального будівництва та продажем об'єктів незавершеного будівництва; продажем зайвого устаткуван­ня, матеріалів і комплектуючих виробів тощо; відстрочкою або списанням боргів; пошуком інвестицій та інвесторів; залученням кредитів для фінансової реструктуризації.
    Вибір тих чи тих форм і методів виходу підприємства з кризи залежить від очікуваних результатів (потенційної прибутковості), бажаного строку досягнення таких результатів, потрібних для цьо­го коштів і можливостей їх одержати.
    Реалізація вибраного заходу має забезпечити задовільний фінан­совий стан підприємства на поточний період і перспективу. При цьому необхідно враховувати соціальні та екологічні наслідки кожного заходу.
    Найважливішою умовою для прийняття рішення є його ретель­не техніко-економічне обґрунтування. Відтак обов'язковою й не­обхідною складовою частиною проекту реструктуризації підприє­мства є бізнес-плани тих нових підприємств, що виникатимуть унаслідок реалізації цього процесу.
    За перетворення структурних підрозділів (одиниць) на са­мостійні підприємства складаються окремі баланси нових підприємств (юридичних осіб), розробляються їхні статути. Крім того, обов'язково розглядаються питання: закриття окремих вироб­ництв; консервації оборонних потужностей; забезпечення необхід­ного рівня мобілізаційної готовності; соціального захисту працівників підприємства та їхнього працевлаштування; передачі в кому­нальну власність об'єктів соціальної інфраструктури; реструктури­зації дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.
    Оцінка ефективності проектів реструктуризації ведеться за ре­зультатами поліпшення фінансово-економічного та екологічного стану підприємства за рахунок збільшення обсягів реалізації конкурентоспроможної продукції, раціонального використання ресур­сного потенціалу підприємства, прискорення обороту капіталу та підвищення продуктивності системи господарювання реструктуризованого підприємства з одночасним збереженням гарантій со­ціального захисту працівників.
← назад зміст вперед →


 
 
© www.Chitalka.net.ua