Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання (Лекції)
   

1. 4. Аналіз структури пасивів.


   Пасиви підприємства (тобто джерела фінансування його активів) складаються з власного капіталу і резервів, довготермінових зобов'язань, поточних зобов'язань та кредиторської заборгованості.
    Узагальнено джерела засобів можна поділити на власні і позичені (прирівнюючи до останніх кредиторську заборгованість).
    Структуру пасивів характеризують коефіцієнт автономії, що дорівнює частці власних засобів у загальній величині джерел засобів підприємства:
    реальний власний капітал загальна величина джерел засобів підприємства ,
    і коефіцієнт співвідношення позичених і власних засобів, обчислених за формулою:
    К= скориговані довготермінові зобов' язання + скориговані поточні зобов' язання/
    реальний власний капітал
    При розрахунку згаданих коефіцієнтів необхідно брати реальний власний капітал. Для одержання реального власного капіталу підприємства потрібно розділ І пасиву балансу "Власний капітал" збільшити на суму, відображену в розділі V пасиву балансу "Доходи майбутніх періодів," і зменшити на суму, відображену в розділі І пасиву в рядку 370 "Вилучений капітал", де наведені дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або через інші причини, а також відняти суму, наведену в рядку 360 пасиву.
    При розрахунку коефіцієнта співвідношення позичених і власних засобів скориговані позичені засоби одержують шляхом збільшення суми підсумку розділу ІІІ "Довготермінові зобов'язання" і підсумку розділу ІV "Поточні зобов'язання" на величину статті "Цільове фінансування" у рядку 420 розділу ІІ пасиву балансу та зменшення на суму в розділі V "Доходи майбутніх періодів" у рядку 630.
    Попередній аналіз структури пасивів проводять аналогічно до аналізу структури активів. Для такої аналітичної роботи використаємо подану нижче табл. 44.
    Таблиця 44 Аналіз структури пасивів (у тис. грн.)
   
   Детальний аналіз структури пасивів і її зміни проводять за допомогою наведених нижче табл. 45 і 46 окремо по кожному збільшеному виду пасивів. У результаті аналізу визначають статті пасиву, за якими відбулося найбільше зростання загальної величини джерел засобів.
    На основі аналізу, виконаного в табл. 45., визначають стратегію організації щодо нагромадження власного капіталу. За цією таблицею обчислюють коефіцієнт нагромадження власного капіталу:
    К= резервний капітал + нерозподілений прибуток − непокритий збиток/
    реальний власний капітал
    Він показує питому вагу джерел власних засобів, спрямованих на розвиток основної діяльності. Позитивна динаміка коефіцієнта свідчить про поступове нагромадження власного капіталу, а від'ємна динаміка (при незмінному статутному капіталі) - про втрату власного капіталу в результаті збиткової діяльності.
    Таблиця 45 Аналіз структури власного капіталу (у тис. грн.)
   
   
   За даними табл. 46 проводять аналіз структури і динаміки позичених коштів. У ході аналізу визначають співвідношення довготермінових і короткотермінових позичених коштів, банківських кредитів та кредиторської заборгованості.
    Враховуючи те, що довготермінові кредити і позики зміцнюють фінансову стійкість підприємства, корисно разом із коефіцієнтом співвідношення позичених і власних коштів розглянути коефіцієнт співвідношення короткотермінових зобов'язань і перманентного капіталу, який обчислюють за формулою:
    К= скориговані короткотермінові зобов' язання/
    реальний власний капітал + скориговані довготермінові зобов' язання
    Співвідношення позичених і власних коштів може перевищувати одиницю за умови, що співвідношення короткотермінових зобов'язань та перманентного капіталу не перевищує одиницю.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua