Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання (Лекції)
   

1. 8. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів


   Згідно з чинним законодавством ведення бухгалтерського обліку вкладення капіталу в нематеріальні активи - новий об'єкт аналізу й обліку. Питома вага їх у майні підприємства в даний час на вітчизняних підприємствах дуже низька, і нема можливості провести порівняння з аналогічними документами підприємств у країнах з розвинутою економікою. Тому практичний досвід організації обліково-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами ще недостатній і не дає змоги провести глибокі узагальнення і дати корисні рекомендації.
    Через відсутність цифрової інформації по окремих групах нематеріальних активів на Тернопільському фарфоровому заводі, як і на інших підприємствах, а також через відсутність інформації за аналогічний період нема можливості провести аналіз у динаміці.
    Враховуючи ці обставини, ми змушені використати умовний цифровий приклад, поданий у табл. 50.
    Основними завданнями аналізу використання нематеріальних активів є:
    - аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів;
    - аналіз структури і стану нематеріальних активів за видами, термінами використання і правової захищеності;
    - аналіз дохідності (рентабельності) і фондовіддачі нематеріальних активів;
    - аналіз ліквідності нематеріальних активів і рівня ризику вкладення капіталу в нематеріальні активи.
    Для аналізу нематеріальних активів розробляють систему економічних показників, що характеризують статику (стан) і динаміку (рух) об'єкта, який вивчають. Особливе значення для аналізу мають показники ефективності використання нематеріальних об'єктів, що відображають рівень їх впливу на фінансовий стан і фінансові результати діяльності підприємства.
    На основі даних бухгалтерського балансу (форма 7) і приміток до нього (форма 11) можна провести аналіз динаміки змін в обсязі нематеріальних активів усього і за видами за звітний період порівняно з даними базового періоду (табл. 50).
    Таблиця 50 Аналіз обсягу і динаміки нематеріальних активів
   
   Як видно з даних таблиці 50, підприємство активно використовує у своїй роботі права на об'єкти промислової власності, результати інтелектуальної діяльності.
    Нематеріальні активи неоднорідні за своїм складом, характером використання чи експлуатації у процесі виробництва за рівнем впливу на фінансовий стан і результати господарської діяльності. Тому необхідний диференційований підхід до їх оцінювання. З цією метою проводять класифікацію і групування нематеріальних активів за різними причинами. Таким чином, з'являється можливість аналізу структури нематеріальних активів.
    Найважливішим для аналізу нематеріальних активів є аналітичне обстеження за видами, джерелами придбання, термінами корисного використання та за рівнем правової захищеності, престижності, ліквідності ризику вкладень капіталу в нематеріальні об'єкти.
    Для аналізу зміни структури нематеріальних активів за видами складають табл. 51.
    Таблиця 51
    Аналіз структури нематеріальних активів
   
   З даних табл. 51 видно, що в структурі нематеріальних активів найбільшу питому вагу мають права на об'єкти промислової власності (більше 70%).
    Зростання рівня цього виду активів у звітному періоді можна оцінити позитивно, тому що ці вкладення спрямовані на вдосконалення якісних параметрів виробництва і продукції. Далі необхідно проаналізувати структуру вкладень в об'єкти промислової власності, виділити у їх складі найефективніші види.
    За аналогічною схемою (за формою табл. 51) проводять аналіз структури нематеріальних активів за іншими ознаками групування.
    При аналізі структури нематеріальних активів за джерелами надходження виділяють наступні групи об'єктів.
    Нематеріальні активи - всього (тис. грн.),
    у тому числі:
    а) внесені засновниками;
    б) придбані за плату або в обмін на інше майно;
    в) одержані безпосередньо від фізичних і юридичних осіб;
    г) субсидії державних органів.
    При аналізі структури нематеріальних активів за рівнем правової захищеності виділяють наступні групи об'єктів.
    Нематеріальні активи - всього, (тис грн.), у тому числі захищені:
    а) патентами на винаходи;
    б) зареєстровані ліцензіями;
    в) свідоцтвами на корисну модель;
    г) патентами на промислові взірці;
    д) свідоцтвами на торгову марку;
    е) авторськими правами.
    Для аналізу структури нематеріальних активів за термінами корисного використання складають таблицю (табл. 52).
    Таблиця 52 Структура нематеріальних активів за термінами корисного використання
   
   3 табл. 52 видно, що середній термін корисного використання результатів інтелектуальної власності становить 5-7 років. У сучасних умовах достатнім є термін "життя" промислових новинок.
    Більше 10-річного терміну корисного використання мають нематеріальні активи: права на користування землею, природними та іншими ресурсами. У структурі нематеріальних активів їх питома вага становить 12,6%, що в умовах України є прийнятою величиною.
    У країнах з дефіцитом трудових ресурсів і землі цей показник значно вищий.
    При аналізі структури вибуття нематеріальних активів об'єкти групують за наступними напрямками.
    Вибуло в звітному періоді нематеріальних активів - всього (тис. грн.), у тому числі через такі причини:
    а) списання після закінчення терміну служби;
    б) списання раніше встановленого терміну служби;
    в) продаж виняткових прав;
    г) безкоштовна передача нематеріальних об'єктів.
    Престижність чи значимість нематеріальних об'єктів можна оцінити лише експертним шляхом. Існує багато чинників, що стримують реалізацію виняткових особливостей або властивостей, характерних для цих об'єктів. До таких чинників належать: несвоєчасність винаходу, дорожнеча, обмеження кола споживачів, недостатня правова захищеність. Тому експерти використовують як основний критерій престижності нематеріальних об'єктів спектр можливого корисного використання їх властивостей на трьох рівнях: міжнародному, загальнонаціональному, галузевому або регіональному.
    Вкладення капіталу в нематеріальні активи за рівнем ліквідності і ризику можна оцінити за трьома категоріями: високоліквідні, обмежено ліквідні, низьколіквідні. Ця класифікація є відносною. Переважно вкладення капіталу в нематеріальні активи при оцінюванні ліквідності майна підприємства прийнято відносити до низьколіквідних, тобто їх реалізованість є нижчою за реалізованість основних і обігових активів. Тому при необгрунтованому збільшенні питомої ваги нематеріальних активів у майні підприємства структура балансу погіршується, знижуються показники поточної ліквідності, зменшується фондовіддача позаобігових активів і сповільнюється обіг всього капіталу.
    Зростання нематеріальних активів, як правило, призводить до зменшення величини власного оборотного капіталу. В результаті погіршуються показники забезпеченості підприємства обіговими коштами. Фінансові недостачі покривають за рахунок позичених і додатково залучених джерел, що створює фінансову напругу і спричиняє труднощі у фінансуванні поточної операційної діяльності підприємства.
    Нематеріальні активи отримують з метою одержання економічного ефекту від їх використання при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг.
    У більшості випадків нематеріальні активи - вкладення в об'єкти промислового призначення: купівля ліцензії на використання технології виготовлення продукції; витрати на надання технічної допомоги й інженерних послуг з проектування і розташування виробничих потужностей, організації управління технологічними процесами, збуту й обслуговування ліцензованих виробів. Тому ефективність цих вкладень потрібно розглядати з позиції підвищення прибутковості виробництва.
    Розрахунок ефективності використання нематеріальних активів пов'язаний з великими труднощами і потребує комплексного підходу. Ефект від придбання підприємством права використання запатентованого виробничого досвіду і знань, а також ноу-хау (незапатентованого досвіду) можна визначити лише за результатами реалізації підприємством продукції, виробленої з використанням ліцензії і ноу-хау. Однак обсяг продаж залежить від багатьох інших чинників (ціни, попиту, якості товару), і виявити дію кожного з них дуже важко.
    Ефективність придбання ліцензії і ноу-хау залежить також від розмірів одноразових виплат за них; від термінів фінансування й обсягу капітальних вкладень підприємства у виробничий та інші фонди; поточних витрат, пов'язаних з виготовленням і збутом ліцензованої продукції. Розрахунок економічного ефекту (Е) використання ліцензії і ноу-хау за період Т можна розрахувати за формулою:
   
   де Т — період використання ліцензії;
    Rt - вартісна оцінка результату використання ліцензованої технології у році t; St — витрати, пов'язані з використанням ліцензованої технології у році t; Р — ставка дисконтування (зведення різночасових витрат до порівнянного за часом).
    Витрати, пов'язані з використанням ліцензій, складаються з двох частин:
    а) патентів за право користування ліцензіями, здійснюваних у формі одноразових або періодичних фіксованих платежів, або платежів у формі відрахувань з прибутку або обсягу реалізації ліцензованої продукції;
    б) поточних витрат на виробництво і збут ліцензованої продукції.
    Кінцевий ефект використання нематеріальних активів відображається у загальних результатах господарської діяльності: зниженні витрат на виробництво, зменшенні обсягів збуту продукції, зростанні прибутку, підвищенні платіжності і стійкості фінансового стану. Враховуючи це, основним принципом управління динамікою нематеріальних активів є формула: потрібно збільшувати темпи зростання віддачі капіталу. Інакше кажучи, у динаміці темпи зростання виручки від реалізації продукції або прибутку мають випереджувати темпи зростання нематеріальних активів.
    Таблиця 53 Аналіз ефективності нематеріальних активів
   
   Як видно з табл. 53, показники ефективності використання нематеріальних активів у звітному періоді порівняно з попереднім періодом поліпшились. Дохідність нематеріальних активів зросла на 20,3%. Основним чинником зростання дохідності є збільшення фондовіддачі нематеріальних активів і підвищення рентабельності реалізації. Кількісний вплив цих чинників можна визначити за допомогою прийому ланцюгових підстановок або будь-якого іншого відомого прийому факторного аналізу.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua