Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Біржове право (Лекції)
   

2. Умови здійснення торгово-біржової діяльності


   Необхідною умовою здійснення торгово-біржової діяльності є підтвердження державою законності діяльності товарної біржі як суб'єкта, що має особливий статус, тобто державна реєстрація товарної біржі як юридичної особи й суб'єкта господарської діяльності, що здійснюється в загальному порядку.
    Ряд інших умов здійснення такої діяльності встановлений спеціальними нормативно-правовими актами щодо окремих видів торгово-біржової діяльності. Так, у виконання Указу Президента України від 29 червня 2000 р. «Про негайні заходи щодо стимулювання виробництва й розвитку ринку зерна», Міністерством аграрної політики України наказом № 259 від 1 серпня 2003 p., затверджений Порядок надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам з надання послуг з укладання й реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб, їхньої реалізації з державних резервів, погашення податкової заборгованості, угод поставки підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, які здобуваються за рахунок коштів державного бюджету, проведення інтерваційних операцій на ринку зерна, а також за укладанням і реєстрацією зовнішньоекономічних контрактів.
    Відповідно до цього Порядку висновок про відповідність видається товарній біржі Міністерством аграрної політики України при виконанні наступних умов:
    — відповідність установчих документів Закону й відсутності заборгованості перед державними загальними й спеціальними фондами;
    — наявність окремого приміщення для персоналу біржі, що забезпечує її функціонування (не менше 40 кв. м корисної площі) і приміщення для проведення торгів площею не менше 100 кв. м., обладнаного електронним табло або іншими засобами оперативного висвітлення біржової інформації;
    — наявність не менше 5 ліній міського і міжміського телефонного зв'язку;
    — наявність власних і прирівняних до них коштів не менше 100 тис. грн.;
    — наявність не менше 10 осіб, які є членами біржі, діяльність яких передбачена законодавством;
    — наявність електронної пошти й інших технічних й електронних засобів (власних або орендованих);
    — наявність органів управління й контролю, визначених Законом.
    Документи для одержання висновку про відповідність подаються в Міністерство аграрної політики України й розглядаються протягом місяця від дня надання. За результатами розгляду Міністерство аграрної політики України ухвалює рішення щодо видачі висновку про відповідність товарної біржі або про відмову в наданні такого висновку.
    Висновок про відповідність дійсний протягом трьох років з моменту його видачі. Продовження терміну дії можливо в порядку встановленому для його первісної видачі. Міністерство аграрної політики України має право призупинити дію висновку про відповідність або анулювати його дію тільки на підставі п. 3.6.1 — 3.8.5 названого Порядку
    заяви біржею про припинення торгівлі, систематичне порушення біржею Правил біржової торгівлі й ін.).
    Практично аналогічні вимоги пред'являються до діяльності товарних бірж, яким органи державної податкової служби доручають реалізацію майна й цінних паперів, реалізованих у рахунок погашення податкового боргу. Зокрема, відповідно до Положення про проведення конкурсу по визначенню вповноважених товарних і фондових бірж із продажу майна й цінних паперів (активів), які перебувають у податковій заставі, у рахунок погашення податкового боргу, затвердженій наказом ДПА України від 25 грудня 2001 р. № 517, товарна біржа повинна мати статутний фонд не менше ніж сума еквівалентна 10 тис. євро., підготовлених фахівців у т.ч. експертів-оцінювачів, договір про інформаційне забезпечення торгів.
    Варто також мати на увазі, що якщо товарна біржа є організатором торгів терміновими контрактами, то потрібне узгодження Правил біржової торгівлі терміновими контрактами з Державною комісією з коштовних паперів і фондового ринку України (відповідно до Положення про реєстрацію фондових бірж й інформаційно-торгівельних систем і регулювання їхньої діяльності, затвердженому рішенням ДКЦПФР № 46 від 11 листопада 1997 р.) При цьому, таке узгодження стає можливим тільки за умови, якщо діяльність товарної біржі відповідає наступним вимогам; наявність процедури відбору цінних паперів або інших фінансових інструментів; наявність процедури відбору брокерів і вимог щодо їхньої професійної кваліфікації; наявність правил торгівлі й стандартних торгівельних процедур; наявність системи контролю за діяльністю членів біржі іі ін.
    При організації торгівлі майном, що перебуває в державній власності, товарна біржа укладає угоду з Фондом державного майна України.
    Таким чином, у законодавстві визначений ряд умов щодо торгово-біржової діяльності, а саме:
    — державна реєстрація товарної біржі у встановленому порядку;
    — одержання висновку про відповідність при організації торгівлі певними видами біржових товарів (сільськогосподарська продукція);
    — узгодження з Державною комісією з коштовних паперів і фондової біржі України Правил біржової торгівлі терміновими контрактами;
    Порушення зазначених умов є підставою для застосування до товарної біржі як суб'єкта господарювання відповідних санкцій, передбачених законодавством.
    У ряді країн умовою здійснення торгово-біржової діяльності є наявність ліцензії. У цей час відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» торгово-біржова діяльність не входить у перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Однак як показує закордонний досвід біржової торгівлі, ліцензування є досить ефективним засобом державного регулювання діяльності товарних бірж. Законодавство багатьох країн у т.ч. і СНД, передбачає необхідність одержання товарною біржею ліцензії на право здійснення діяльності по організації й регулюванню біржової торгівлі (Росія, Казахстан, Вірменія й ін.).
    Відповідно до законодавства Росії біржова торгівля може здійснюватися тільки на основі ліцензії, виданої у встановленому порядку Комісією з товарних бірж при Державному комітеті Російської Федерації з антимонопольно! політики й підтримці нових структур. Для одержання ліцензії в Комісію подаються наступні документи:
    — заява;
    — устав товарної біржі;
    — установчий договір;
    — свідоцтво про державну реєстрацію;
    — правила біржової торгівлі;
    — документ, що підтверджує внесення в статутний капітал товарної біржі не менше 50 відсотків оголошеної суми; документ, що засвідчує право користування відповідним приміщенням для проведення торгів;
    — список засновників і розподіл між ними часток (у відсотках) у статутному капіталі біржі;
    Комісія ухвалює рішення щодо видачі ліцензії в термін до двох місяців від дня подачі заяви з усіма необхідними документами. Комісія вправі відмовити у видачі ліцензії у випадку подання неналежним чином оформлених документів, а також їхньої невідповідності вимогам законодавства Російської Федерації. Після усунення недоліків допускається повторне подання. Відмова у видачі ліцензії може бути оскаржена у судовому порядку.
    Такий підхід заслуговує на увагу й вітчизняного законодавця, оскільки на практиці окремі товарні біржі в Україні фактично відіграють роль комерційного посередника, без будь-яких функцій організатора торгів. Тому є доцільним доповнити умови здійснення торгово-біржової діяльності наявністю ліцензії, що буде позитивно впливати на розвиток такої діяльності в Україні.
← назад зміст вперед →


 
 
© Chitalka.net.ua