Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія вчень про право і державу - Демиденко Г.Г.

Передмова

Розділ 1. ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

§ 1. Предмет історії вчень про право і державу. Значення його вивчення
§ 2. Методологія історії вчень про право і державу

Розділ 2. ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА НА СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ

§ 1. Джерела й особливості давньосхідної політико-правової думки
§ 2. Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм
§ 3. Держава і право в поглядах давньокитайських мислителів

Розділ 3. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ


§ 1. Ранні вчення в давньогрецькій філософії
§ 2. Період розквіту давньогрецької політико-правової думки
§ 3. Вчення в умовах кризи давньогрецької державності

Розділ 4. ПРАВО І ДЕРЖАВА ЗА РИМСЬКИМИ ЮРИСТАМИ


§ 1. Вчення Цицерона про державу і право
§ 2. Політико-правові погляди римських стоїків
§ 3. Римські юристи про право
§ 4. Політичні і правові ідеї християнства

Розділ 5. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В СЕРЕДНІ ВІКИ (V—XIII ст.)


§ 1. Вчення Томи Аквінського про державу і право
§ 2. Теорія всесвітньої монархії А. Данте
§ 3. Політико-правове вчення М. Падуанського
§ 4. Мусульманська політико-правова думка в Середні віки

Розділ 6. ПОЧАТКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ Й ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ


§ 1. «Слово про Закон і Благодать» Іларіона
§ 2. «Повчання» В. Мономаха
§ 3. Політико-правові проблеми в літописах Київської Русі
§ 4. «Слово» і «Моління» Данила Заточника

Розділ 7. ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ


§ 1. Політичне вчення Н. Макіавеллі
§ 2. Політико-правові ідеї Реформації
§ 3. Вчення про державу Ж. Бодена. Теорія державного суверенітету
§ 4. Ідеї раннього соціалізму: Т. Мор і Т. Кампанелла

Розділ 8. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ У НІДЕРЛАНДАХ ПЕРІОДУ АНТИФЕОДАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ


§ 1. Г. Гроций про право і державу
§ 2. Розробка природно-правової теорії Б. Спінозою

Розділ 9. ПОЛІТИЧНІ І ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В АНГЛІЇ XVII ст.


§ 1. Основні напрямки англійської політико-правової думки
§ 2. Вчення Т. Гоббса про право і державу
§ 3. Вчення Дж. Локка про право і державу

Розділ 10. ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОСТІ І ПРАВА В УКРАЇНІ І РОСІЇ ХУІ-ХУІІ СТ.


§ 1. Політико-правова думка польського періоду в Україні
§ 2. Політичні програми гетьманів України
§ 3. Політична і правова думка в Московській державі

Розділ 11. ПРАВО І ДЕРЖАВА У ВЧЕННЯХ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА


§ 1. Політична програма Вольтера
§ 2. Вчення про державу і право Ш. Монтеск´є
§ 3. Теорія народного суверенітету Ж.Ж.Руссо
§ 4. Політико-правові ідеї якобінців
§ 5. Політичні і правові вчення німецького і італійського Просвітництва

Розділ 12. УКРАЇНСЬКІ І РОСІЙСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО


§ 1. Захисники абсолютизму. Теорія освіченої монархії
§ 2. Проект реформ державних і правових установ С. Десницького
§ 3. Демократичний ідеал Я. Козельського, Г. Сковороди, О. Радіщева

Розділ 13. АМЕРИКАНСЬКІ ПРОСВІТНИКИ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В ПЕРІОД БОРОТЬБИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ США


§ 1. Демократична традиція «батьків-засновників» США: Б. Франклін, Т. Пейн, Т. Джефферсон
§ 2. Конституційні погляди федералістів

Розділ 14. ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В НІМЕЧЧИНІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XIX СТ.)


§ 1. Вчення І. Канта про право і державу
§ 2. Вчення Г. Гегеля про право і державу
§ 3. Історична школа права

Розділ 15. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЗАХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.


§ 1. Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу
§ 2. Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль
§ 3. Соціалістичні вчення: Ш. Фур´є, А. Сен-Сімон, Р. Оуен
§ 4. Філософський і юридичний позитивізм

Розділ 16. ПРОЕКТИ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У РОСІЇ Й УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.


§ 1. Проект М. Сперанського і контрпроект М. Карамзіна
§ 2. Проекти конституції декабристів: М. Муравйов, П. Пестель
§ 3. Проект слов´янського союзу Кирило-Мефодіївського товариства

Розділ 17. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПРАВА І ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.


§ 1. Ліберальні вчення про право і державу
§ 2. Марксистське вчення про державу і право
§ 3. Анархізм про державу і право
§ 4. Аристократична концепція держави і права Ф. Ніцше

Розділ 18. ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО В УКРАЇНІ І РОСІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.


§ 1. Проекти і програми українських мислителів
§ 2. Основні напрямки політико-правових вчень у Росії: консерватизм, «охоронний лібералізм», «російський соціалізм»

Розділ 19. РОЗРОБКА ТЕОРІЇ ПРАВА І ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ І РОСІЇ НАПРИКІНЦІ XIX — ПОЧАТКУ XX СТ.


§ 1. Розробка теорії правової держави
§ 2. Розробка теорії права
а) Соціологічні концепції права
б) Формально-догматична концепція права
в) Нормативно-етичні концепції права
г) Психологічна теорія права

Розділ 20. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНІ ПЕРШИХ ДЕСЯТИЛІТЬ XX СТ.


§ 1. Консервативна державницька концепція
§ 2. Націоналістична концепція державності
§ 3. Національно-демократична модель української державності
§ 4. Соціал-демократична концепція української державності

Розділ 21. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ БІЛЬШОВИЗМУ


§ 1. Ленінське вчення про державу і право та його послідовників
§ 2. Радянське праворозуміння

Розділ 22. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ВЧЕННЯ ПРО ПРАВО І ДЕРЖАВУ В XX СТ.


§ 1. Теорія солідаризму Л. Дюгі
§ 2. Неолібералізм про державу
§ 3. Концепції плюралістичної демократії
§ 4. Концепції соціальної держави і політики загального благоденства
§ 5. Теорія еліт
§ 6. Соціологічна юриспруденція
§ 7. Реалістична теорія права
§ 8. Юридичний позитивізм. Нормативна теорія Г. Кельзена
§ 9. Сучасні концепції природного права
Закінчення 
 
© Chitalka.net.ua