Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Історія народного господарства та економічної думки України (Ч.3) - 2009 р.

1. Теорія людського і соціального капіталу та кооперація інноваційного виробництва пострадянських країн
2. Інституціональні аспекти формування конкурентної політики в Україні (1991 - 2005 рр.)
3. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці України (90-ті роки XX - початок XXI ст.)
4. Еволюція наукових поглядів на організацію державного управління економічним розвитком регіонів (XX - початок XXI ст.)
5. Наукове та практичне значення історико-економічних досліджень ринкової економіки України другої половини XIX - початку XX ст.
6. Неокласичні концепції зайнятості та можлива адаптація їх основних положень в економіці україни на сучасному етапі
7. Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча М. Х. Бунге (кінець ХІХ ст.)
8. Вплив ідей західної економічної думки на ліберальні реформи в кредитній системі росії та України в другій половині XIX ст.
9. Реформи і китайське «економічне чудо»: ґенеза та прогноз
10. Економіка Росії та України в XX столітті [1] : докорінна реконструкція, н особливості та результати (1928 - 1945 рр.)
11. Кооперативне підприємництво в україні та характер його фінансово-кредитної підтримки в період непу (1921 - 1928 рр.)
12. Місцева промисловість україни в роки великої вітчизняної війни 1941-1945 рр.
13. З історії функціонування брендів на українському ринку (від стародавніх часів до початку ХХІ ст.)
14. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення)
15. Про роль земських установ лівобережної україни в формуванні та діяльності дрібних сільськогосподарських товариств (початок XX ст.)
16. Про творчу роль економічної історії в системі економічних наук і сучасної господарської практики
17. Видатний український вчений-економіст
18. Академік В. А. Косинський: сучасний погляд на життєвий шлях та наукову спадщину українського вченого
19. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень
20. Критика теорії цінності к. маркса українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ ст. [1]
21. Про листи м. і. тугана-барановського 1.1. Янжулу
22. Біржі як об’єкт наукових досліджень М. І. Тугана-Барановського
23. Реалізація міждисциплінарного підходу в теоретичній спадщині М. І. Зібера
24. Наукова концепція державних доходів та оподаткування М. М. Алексєєнка
25. Основні напрями наукових досліджень К. К. Гаттенбергера
26. Питання кооперації в науковій спадщині Є. Є. Слуцького
27. Ретроспективний аналіз формування корпоративних засад у вітчизняній економічній науці другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
28. Еволюція поглядів учених-економістів на роль ринку цінних паперів в економіці
29. Розвиток наукових підходів до класифікації та визначення економічної суті непрямих витрат підприємства
30. Вітчизняна суспільна думка про духовні виміри господарства (кінець XIX - XX ст.)
31. Ретроальтернативістика як напрям історико-економічних досліджень
32. Роль держави у розвитку господарства і формуванні ринку в умовах трансформації та глобалізації економіки
33. Інституційні аспекти трансформації ринкових відносин в україні крізь призму міжнародного досвіду
34. Особливості пострадянських соціально-економічних перетворень в Україні: історико-економічний аналіз
35. Еволюція трактувань інституту соціального захисту населення в українській економічній літературі (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
36. Реформування земельних відносин в україні на рубежі XX-XXI ст. (1991-2006 рр.)
37. На шляху до нової регіоналізації господарського простору в Україні
38. Становлення укрзалізниці як головної складової залізничного комплексу
39. Структурні зміни в машинобудівному комплексі України 1928-1932 років
40. Вихідні чинники формування сільськогосподарської кооперації в Україні на початку XX століття
41. Вплив іноземного капіталу на модернізацію вітчизняної економіки в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.
42. З історії розвитку міських громадських банків в російській імперії та Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
43. Розвиток форм соціального захисту та формування елементів соціального страхування в Україні (кінець XVIII - початок ХХ ст.)
44. Особливості становлення та розвитку українських брендів (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
45. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні
46. Ретроспективний аналіз практики урядових запозичень та розробка теорії державного кредиту в українській економічній думці другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
47. Від М. Бунге до м. тугана-барановського: еволюція поглядів на теорію розподілу
48. Порівняльний аналіз форм власності у працях українських вчених-економістів кінця ХІХ - початку ХХ століття
49. Дослідження концептуальних засад корпоративної теорії в науковому доробку І.Т. Тарасова
50. Творчий шлях і наукова діяльність О.І. Скворцова економіста-аграрія, представника науки «сільськогосподарська економія»
51. Іван Васильович Вернадський як статистик
52. Питання становлення та розвитку фондового ринку України у вітчизняній економічній літературі кінця XIX - початку XX ст.
53. Структурування фінансової науки та визначення місця державних фінансів в українській фінансовій думці
54. Є. Слуцький у контексті розвитку української та світової економічної думки
55. Є.Є. Слуцький та російська економічна думка першої третини xx ст.: штрихи до портрету економіста-теоретика
56. Соціально-філософські витоки теорії держави та державного господарства в українській суспільній думці XVI-XVIII ст.
57. Інноваційні теорії: представники і проблема структуризації
58. Критика марксистської концепції суспільного розвитку в працях українських економістів кінця XIX - початку XX ст.: теорія концентрації й централізації виробництва та капіталу
59. На передових рубежах вітчизняної фінансової науки До 70-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Даниленка
60. Особливості формування елементів корпоративного управління у вітчизняній господарській практиці (20-і роки ХХ ст.)
61. Вплив зовнішньоторговельних зв’язків на характер формування ринкових інститутів: спроба історико-теоретичного погляду
62. Про характер співробітництва земств та кооперативів в Україні в кінці XIX - на початку XX ст.
63. До проблеми правового забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва в україні у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.
64. Приватизаційні та корпоратизаційні процеси в залізничному комплексі україни на сучасному етапі
65. Урядові запозичення як умова становлення вітчизняного фондового ринку в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.
66. Темні підприємці в економічному житті східної україни наприкінці xviii - в першій половині ХІХ ст.: до загальної постановки теми
67. З історії перебазування продуктивних сил україни в тилові райони СРСР (1941-1942 рр.)
68. Відмінності інституційного середовища країн східної європи від передових країн Західної Європи у XVI-XVII ст.
69. Соціально-економічні кризи у світі й україні та їх подолання в процесі реформування господарства
70. Глобалізаційний аспект державної регіональної економічної політики в Україні 
 
© Chitalka.net.ua