Головна сторінка

Студентська бібліотека "Читалка"

Документалістика
Екологія
Економіка
Етика
Етнополітологія
Зовнішня політика
Історія
Історія правознавства
Культурологія
Логіка
Медицина
Міжнародні відносини
Мовознавство
Наукові дослідження
Педагогіка та психологія
Політичне лідерство
Політичне прогнозування
Політичний аналіз
Політологія
Правознавство
Релігієзнавство
Соціологія
Теорія політики
Філософія
Цивільна оборона
Словники
 

Політологія - Кирилюк Ф.М.

Передмова


Тема 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОЛІТОЛОГІЇ1. Предмет політології та її інструментарій.

Становлення політології як науки
Методи політології
Функції політології
Закони та категорії політології
Раціонально-гуманістичні основи визначення методологічних принципів побудови структури політології

2. Основні парадигми політичної науки.


Верховна Рада (парламент) України
Основні принципи біхевіоризму
Природа постбіхевіорїальноїреволюції
Основні принципи постбіхевіоризму

3. Поняття про політику. Політика як суспільне явище.


Тема 2. ОСНОВНІ ВІХИ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ1. Політична думка Стародавньою світу та Середньовіччя.

Стародавній світ

Міфологічні уявлення про політику
Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

Особливості політичної думки Середньовіччя

Християнські доктрини
Середньовічні єресі.
Політична філософія середньовічного Сходу.

Реформаторська політична думка

2. Особливості розвитку політичної науки Нової доби.

Гуманістичні політичні вчення доби Відродження та Просвітництва

Нікколо Макіавеллі, Жан Боден, Гуго Гроцій, Томас Гоббс, Джон Локк, Шарль -Луї Монтеск'є, Жан-Жак Руссо, Іммануїл Кант, Політичні доктрини нової доби.

Антикапіталістичні теорії першої половини XIXст.
Критично-утопічний соціалізм і комунізм

Анрі-Клод де Pyepya Сен-Сімон, Франсуа-Марі-Шарлю Фур'є, Роберт Оуен

Марксистське вчення про політику
Соціал-демократія і марксистська теорія політики

Е. Бернштейн, К. Каутський

3. Сучасна зарубіжна політична думка.


Політико-культурні традиції
Нові підходи до проблем держави

Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ1. Зародження і розвиток політичної думки в Україні з прадавніх часів до XVIII ст.

Генеза політичних ідей у ранньослов'янських спільнотах
Політичні ідеї мислителів Київської Русі

2. Формування політичних ідей в умовах українського культурно-національного відродження і просвітництва.


Центр формування національної свідомості
Демократичні засади козацької держави
Проблеми відродження української державності. Незалежність чи автономія?

3. Українська політична думка Нової доби.

Українська політична думка Нової доби
Леся Українка і соціалізм та соціал-демократизм

4. Політичні концепції українських мислителів XX ст.

Теорія національного самовизначення за М. Грушевським
Державницька ідея В. Винниченка
Націоналізм Д. Донцова
Монархічно-гетьманська концепція В. Липинського

Тема 4. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА


1. Влада як соціальне явище. Політична влада.

2. Функціонування політичної влади.

Летітимність влади

Тема 5. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА


1. Сутність, структура та функції політичної системи.
2. Типологія політичних систем.
3. Політична система України.

Тема 6. ДЕРЖАВА ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ


1. Походження держави, її сутність та функції.
2. Форми державного правління і державного устрою.

Тема 7. ПРАВОВА СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО1. Виникнення і розвиток ідеї правової держави. Основні ознаки правової держави.

Основні ознаки правової держави
2. Громадянське суспільство, його сутність і основні проблеми формування.
3. Становлення й розвиток правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Тема 8. ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ ТА УСТРОЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ


1. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.
2. Закономірності трансформації тоталітарних та авторитарних режимів у сучасній демократії.

Тема 9. ДЕМОКРАТІЯ: ТЕОРІЯ І РЕАЛЬНІСТЬ


1. Поняття про демократію. Витоки, зміст та основні її форми.
2. Сучасні концепції демократії. Порівняльний аналіз сучасних систем політичної демократії.
3. Принципи та інститути демократії

Тема 10. ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОБ'ЄДНАННЯ


1. Громадсько-політичні об'єднання та рухи, їх сутність та роль у політичному житті суспільства.
2. Поняття, типологія та функції політичних партій.
3. Сутність та типи партійних систем.
4. Партійна система в сучасній Україні.

Тема 11. ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ


1. Політична соціалізація.
2. Соціальна стратифікація.

Тема 12. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ


1. Сутність та основні чинники формування політичної свідомості.
2. Структура, функції і типологія політичної свідомості. Політична ідеологія.
3. Формування політичної свідомості громадян у сучасному українському суспільстві.

Тема 13. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА


1. Сутність політичної культури
2. Структура, функції і типологія політичної культури
3. Політична культура сучасного українського суспільства.

Тема 14. ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА


1. Етнонаціональні спільності як суб'єкти й об'єкти політики.
2. Зміст етнонаціональної політики та її місце в гармонізації етнонаціональних відносин.
3. Особливості етнонаціональної політики в сучасній Україні.

Тема 15. ПОЛІТИКА ТА РЕЛІГІЯ


1. Релігія в політичній системі.
2. Суспільно-політична діяльність церкви
3. Міжконфесійні процеси в Україні.

Тема 16. ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ


1. Генеза ідей політичного елітизму.
2. Типологія політичних еліт.
3. Система формування та змін політичних еліт.

Тема 17. ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО


1. Сутність політичного лідерства.
2. Теорії політичного лідерства.
3. Типологія політичного лідерства.
4. Особливості політичного лідерства в Україні.

Тема 18. ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ ТА КРИЗИ


1. Сутність політичного конфлікту
2. Типологія політичних конфліктів.
3. Основні методи врегулювання конфліктів.
4. Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні.

Тема 19. ПОЛІТИКА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ1. Співвідношення професійної діяльності політолога і політика.

Професійний розподіл праці
«Вчені — знають»
«Політики — можуть»

2. Взаємозв'язок теоретичної та прикладної політології.

Відмінність між загальною і прикладною політологією
Предметне поле прикладної політології
Істотні риси і соціальне призначення прикладної політології

3. Процедура політологічного дослідження.

Етапи політологічного дослідження
Рівні політологічного дослідження
Види політологічних досліджень

4. Методи та сфери застосування прикладної політології.

Роль біхевіоризму в розвитку емпіричного аналізу
Методи прикладної політології
Основні сфери застосування прикладної політології

1. Вибори, їх класифікація та особливості при різних політичних режимах.

Поняття про вибори та їхнє місце в демократичній державі
Класифікація виборів
Вибори як знаряддя політичного маніпулювання
Вибори як інструмент переходу до демократії

2. Принципи виборчого права та організація демократичних виборів.

Поняття про та його принципи виборче право
Демократичні принципи виборчого права
Загальні принципи демократичної організації виборів

3. Основні функції виборів.4. Типи (моделі) виборчих систем.

Нормативні основи виборів
Мажоритарна виборча система
Пропорційна виборча система
Змішана і консенсусна системи
Куріальні виборчі системи
Умови ефективності виборів

Тема 21. ТЕХНОЛОГІЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ1.Етапи, учасники і процедура виборчої кампанії

Поняття «виборча кампанія» та «виборча технологія»
Основні етапи виборчої кампанії
Учасники виборчої кампанії

2. Виборча інфраструктура (зовнішні виборчі технології)


Норми міжнародного права в галузі виборчого права
Виборче законодавство в Україні
Методи організації й адміністрування виборів
Виборча інфраструктура в Україні
Фінансування виборчих кампаній

3. Технологія й основні стадії виборчої кампанії.

Суспільно-політичні умови виборчого середовища
Модель і стратегія виборчої кампанії
Етапи виборчої кампанії
Організація виборчої кампанії
Висування кандидатів
Інформаційно-аналітичний та агітаційний супровід виборчої кампанії
Голосування і підбивання підсумків виборів
Контроль за виборами

Тема 22. ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ1. Політичний менеджмент як інструмент управління політичними процесами.

Поняття «політичний менеджмент»
Політичне рішення як центральний елемент управління
Вимоги до політичного рішення

2. Основні етапи і методи прийняття політичних рішень.

Необхідність прийняття політичного рішення
Основні етапи прийняття політичного рішення
Методи ухвалення політичного рішення
Створення механізму реалізації'рішення

3. Менеджмент правлячої (урядової) команди.

Поняття «правляча команда»
Головні завдання правлячої команди

Тема 23. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА РЕКЛАМУВАННЯ1. Поняття та функції політичного маркетингу

Поняття «політичний маркетинг» та «політичний ринок»
Мета політичного маркетингу
Функції політичного маркетингу

2. Особливості функціонування ринку влади в суспільстві

Дослідження ринку влади
Функції опитувань громадської думки

3. Політичне рекламування: етапи, функції, вимоги

Етапи політичного рекламування та його різновиди
Вимоги до політичного рекламування
Кандидат як товар

4. Правила конструювання іміджу засобами реклами

Інформаційна підтримка кандидата до реєстрації

Тема 24. ПОЛІТИЧНА ІМІДЖОЛОГІЯ1. Поняття «імідж», його природа та властивості.

Поняття «імідж»
Імідж та його природа
Спільне в іміджі організації і лідера
Специфіка іміджу організації
Детермінованість іміджу організації
Елементи іміджу кандидата і чинники його формування

2. Технологія формування іміджу організації та її лідерів

Базові характеристики образу кандидата
Обставини формування іміджу
Технологія формування іміджу

3. Актуалізація іміджу кандидата.

Листівкова «експансія»
Виступи лідерів
Політична програма, політичні лозунги
Основні режими актуалізації іміджу
Елементи агітаційного стилю
Вимоги до PR-реклами іміджу
Нейтралізація опонента

Тема 25. ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ1.Поняття і функції політичних комунікацій.

Масові комунікації та їх роль у політиці
Законодавство України про ЗМІ
Функції ЗМІ

2. Вплив засобів масових інформацій на інформаційний процес

ЗМІ та інформаційний процес
Принципи добору матеріалів в ЗМІ
Способи поширення інформації

3. Маніпулятивне використання ЗМІ.

Сутність маніпулювання
Способи маніпулювання
Соціальні міфи як основа маніпулювання
Межі маніпулювання

Тема 26. ПОЛІТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ1. Сутність політичного прогнозування та його основні етапи.

Необхідність та сутність прогнозування
Сфери та типи політичного прогнозування

2. Принципи і методи політичного прогнозування.

Принципи прогнозування
Методи політичного прогнозування

3. Політичний прогноз і футурологія

Основні етапи розроблення прогнозу
Утопія і прогноз
Футурологія і прогноз

Тема 27. СВІТОВА ПОЛІТИКА ТА ГЕОПОЛІТИКА


1. Міжнародна політика та міжнародні відносини
2. Геополітичні орієнтири сучасної України

Тема 28. СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ


1. Глобалістика та передумови її виникнення
2. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ПОЛІТОЛОГІЇ


1. Підбір літератури і робота над книгою
2. Підготовка рефератів
3. Підготовка наукової статті
4. Підготовка тез наукової доповіді
5. Підготовка наукової доповіді (повідомлення)
6. Бібліографічне оформлення самостійних робіт 
 
© Chitalka.net.ua